Verkoop Voorwaarden

 • Alle producten hebben een garantie van 2 jaar, behalve lampen en batterijen.
 • Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd voor akkoord, op 1 maand na levering.
 • Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren en moet binnen de acht dagen na de factuurdatum ter kennis zijn van Electrobron.
 • Bij gemis aan betaling brengt dit op het onbetaalde saldo een conventionele moratoire interest op jaarbasis op gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met 4%, en dit vanaf datum van betaalbaarstelling tot datum van complete betaling.
  In het zelfde geval zal het onbetaalde saldo met een conventionele vergoedende interest van 10% verhoogd worden, en dit met een minimum van € 62.
  Zowel de conventionele moratoire interest als de conventionele vergoedende interest gelden van rechtswege, zonder aanmaning of ingebrekestelling door Electrobron.
 • Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de conventionele vergoedende interest niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
 • Bij niet betaling behoudt Electrobron zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.
  Tevens behoudt zij zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde geheel.
 • Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven deze eigendom van Electrobron.
  Het risico gaat echter over op de klant vanaf de mogelijkheid tot levering.
 • De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, geschiedt op risico en ten laste van de koper.
 • Electrobron kiest een transporteur voor de goederen en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. In geval van defect binnen of buiten de garantie van een product is de klant zowel praktisch als financieel verantwoordelijk voor het terugsturen naar Electrobron. Leveringstermijnen en termijnen van reparatie zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding.
 • De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Electrobron zich het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen.
 • De opgegeven leveringstermijnen gelden ter informatieve titel en zijn niet binden. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot een schadeloosstelling.
 • De door de vertegenwoordigers van Electrobron aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na de schriftelijke orderbevestiging van Electrobron.
 • Wanneer Electrobron ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 • Electrobron houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.
 • Bestellingen geplaatst bij Electrobron zijn bindend.
 • De klant is verantwoordelijk voor de ontvangst van de goederen. De klant is tevens verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opgegeven co?rdinaten. Mogelijke extra kosten voor herverzending zijn ten laste van de klant.
 • Producten kunnen tot 14 dagen na aankoop teruggestuurd en terugbetaald worden.